Blog

Teams 7 bevidsthedsniveauer

Teams vækster og udvikler sig ved at mestre de syv niveauer af team bevidsthed. De syv forskellige grupper af behov/motivationsfaktorer, der passer sammen med de 7 bevidsthedsniveauer i et team, er beskrevet i de følgende afsnit. Tabellen skal læses nedefra og op.

De “lavere” behov — niveauerne 1 til 3 — afspejler teamets basale behov: Teamets fysiske behov for overlevelse og teamets følelsesmæssige behov i forhold til at høre til og have selvværd.

Fokus på det fjerde niveau – transformation – er på tilpasningsevne, kontinuerlig læring og at give teamets medlemmer en ”stemme”, når det kommer til udvikling og beslutningsprocesser.

De “højere” behov – niveauerne 5 til 7 – afspejler teamets vækstbehov: De enkelte team medlemmers behov for at finde mening; behovet for at gøre en positiv forskel gennem det arbejde teamet udfører og behovet for at stå i tjeneste for deres interne og eksterne kunder og øvrige interessenter, samt organisationen i sig selv.

Teams 7 bevidsthedsniveauer
BevidsthedsniveauerMotivation
7Stå i tjenesteUdvikle Etisk adfærd, social ansvarlighed, og langsigtet perspektiv:
Skabe sikkerhed for at de arbejde som teamet udfører, lever op til passende etiske standarder, støtter organisationens langsigtede vision, og opfylder organisationens mål for social retfærdighed, og bæredygtighed.
6Gøre en forskelSkabe strategiske alliancer og partnerskaber:
Samarbejde med andre teams i gensidigt gavnlige alliancer på kryds og tværs, samtidig med at der skabes en dybere forståelse af den interne sammenhængskraft i teamet ved at fremme coaching og mentoring i teamet, og fokusere på at skabe den højeste form for medarbejder opfyldelse i teamet.
5Indre sammenhængskraftUdvikling af en stærk sammenhængende kultur:
Forbedre af teamets kapacitet til kollektiv handling ved at samle de enkelte teammedlemmers individuelle motivation til én samlet mission, vision og et fælles værdisæt, der tilskynder til engagement og skaber entusiasme, kreativitet og passion hos teamets medlemmer.
4TransformationTilpasningsevne/fleksibilitet og fortsat læring:
Give teamets medlemmer en ”stemme” i beslutningsprocesser og gøre dem ansvarlige for deres egen fremtid i et arbejdsmiljø, der støtter personlig vækst.
3Ego/SelvværdUdvikling af teamets stolthed når det kommer til præstationer:
Forstærke teamets evner og muligheder ved at opbygge systemer, processer og strukturer, der skaber orden, tilskynder til effektivitet og kvalitet, samt støtter den professionelle og faglige vækst.
2RelationerUdvikling af gode og harmoniske team relationer:
Opbygning af harmoniske relationer i teamet, der skaber en følelse af tilhørsforhold og loyalitet hos det enkelte team medlem, samt varetagelse af behovene hos interne og eksterne kunder.
1OverlevelseSkabe et passende fysisk miljø:
Oprettelse af tilfredsstillende arbejdsbetingelser, tilgængelighed af teknologi og et tilpas niveau af økonomisk stabilitet. Varetagelse af sundhed, sikkerhed og trivsel hos de ansatte.

Teams, der udelukkende fokuserer på opfyldelsen af deres ”lavere” behov har svært ved at opnå og fastholde et højt præstations niveau. Generelt set er disse teams for internt fokuserede og selvoptagede, eller for rigide og bureaukratiske til at præstere optimalt. De er ikke omstillingsparate og giver ikke de ansatte ansvar og bemyndigelse. Som konsekvens heraf, er der kun en lille grad af entusiasme og engagement hos teamets medlemmer. At være en del af et sådant team kan være meget stressende, fordi det primære fokus for teamet ligger på performance og resultater.

Teams, der udelukkende fokuserer på deres vækstbehov mangler de basale evner til at fungere effektivt. De er ineffektive og upraktiske. De mangler de systemer og processer, som er nødvendige for en høj performance. De er ikke ”groundede” i den daglige pragmatik vedrørende almindelig team management og er ofte ineffektive, når det kommer til områder inden for følelsesmæssig og social intelligens.

De mest succesfulde teams er dem, der har mestret både deres basale behov (niveau 1-3) og deres vækst behov (niveau 5-7). De fungerer ud fra en såkaldt fuld-spektret bevidsthed. De skaber et tillidsfuldt miljø, et fokus på effektivitet og kvalitet og kan hurtigt omstille sig til forandringer.

Helhedsorienteret bevidsthed i teams

Helhedsorienterede teams udviser positive egenskaber fra alle de 7 forskellige bevidstheds niveauer i teams.

  • De mestrer overlevelses-bevidsthed ved at fokusere på den økonomiske stabilitet og finansiering i teamet, såvel som teamets sundhed og tryghed.
  • De mestrer relations-bevidsthed ved at fokusere på harmoniske interpersonelle relationer og god intern kommunikation, som fremmer loyalitet hos både teamet og hos kunder og øvrige interessenter.
  • De mestrer ego/selvværds bevidsthed ved at fokusere på effektive systemer, der forbedrer performance, resultater, kvalitet og de procedurer, der på bedste vis fremmer teamets professionelle og faglige stolthed og vækst.
  • De mestrer transformations-bevidsthed ved at tilskynde teamets medlemmer til at bidrage med deres idéer og give dem frihed under ansvar, til at komme med nye innovative måder at organisere sig på skabe læring i teamet.
  • De mestrer den indre sammenhængskrafts-bevidsthed ved at udvikle teamets fælles mission og kultur, som er baseret på fælles værdier, der fremmer et tillidsfuldt miljø.
  • De mestrer at gøre en forskels-bevidsthed ved at coache og være mentorer for teamets medlemmer, så de bliver i stand til at nå de dybeste niveauer af medarbejdertilfredshed; og skabe stærke alliancer og partnerskaber eksternt med kunder og øvrige interessenter og internt med resten af organisationen.
  • De mestrer at stå i tjeneste-bevidsthed ved at opfylde organisationens etiske (høje) standarder, støtte organisationen i at forfølge sin vision og fokusere på organisationens sociale ansvar og bæredygtighed på langt sigt.

Hver af de 7 niveauer af teamets bevidsthed er beskrevet mere detaljeret nedenfor.

Niveau 1: Overlevelses-bevidsthed

Det første behov hos et team er et sikkert og passende niveau af økonomisk stabilitet. Uden økonomisk stabilitet vil teamet ikke have det materiel eller de økonomiske og menneskelige ressourcer, der er nødvendige for at fuldføre dets opgaver. Det er teamlederens opgave at sørge for at teamet har alt, hvad det har brug for at fuldføre dets mission. Det er også teamlederens opgave at administrere teamets ressourcer og styre budgettet. Når et team ikke har tilstrækkeligt med ressourcer bliver det hurtigt ineffektivt. Effektivitet og produktivitet falder og teamets medlemmer bliver modløse i forhold til den måde teamet bliver behandlet. Entropien (dysfunktionaliteten i teamet) stiger og teamets medlemmer begynder at klage.

Niveau 2: Relations-bevidsthed

Det andet behov i et team, handler om at der eksisterer harmoniske interpersonelle relationer og en god intern kommunikation i teamet. Uden gode relationer teamets medlemmer i mellem OG mellem teamets medlemmer og interne og eksterne kunder, vil teamet blive ineffektivt. Det vigtigste på relations-bevidsthedsniveauet, handler om at få skabt tilhørsforhold og kammeratskab i teamet. For at opnå en følelse af at høre til, er det nødvendigt at have åben kommunikation og gensidig respekt. For at opnå kammeratskab er det nødvendigt at have en venlig atmosfære i teamet, hvor team medlemmernes forskellighed bliver respekteret og lyttet til. Når dette er på plads vil loyalitet og tilfredshed hos teamets medlemmer og dets kunder eller klienter være høj. Teamet bør give sig tid til sociale arrangementer, at fejre ”successer” og andre ritualer, der støtter teamets samhørighed.

Niveau 3: Ego/selvværds-bevidsthed

Teamets tredje behov er at opnå et højt niveau af præstation og resultater, der fremmer teamets professionelle og faglige stolthed. Det er nødvendigt at hvert teammedlem fokuserer på kvalitet, excellence og fortsatte forbedringer. Der skal være lige præcis de nødvendige systemer, processer og procedurer, der skal til for at støtte en høj performance og undgå tidskrævende bureaukrati. Teamet bør kontinuerligt udvikle og implementere den mest effektive praksis til at forøge teamets produktivitet og kvalitet. Hvert team medlem skal have klare mål og teamet som helhed bør have en veldefineret strategi til at nå mål og resultater. Hyppig evaluering af strategi, mål og målsætninger er essentielle for at opnå succes i teamet.

Niveau 4: Transformations-bevidsthed

Fokus på det fjerde niveau af teamets bevidsthed, handler om at tilskynde teamets medlemmer til at dele og bidrage med deres idéer og forslag til at forbedre teamets performance og for at iværksætte kontinuerlige forbedringer. Hvert teammedlem skal være selvansvarlige ift. deres egen performance samt teamets performance. Det er vigtigt at de tager ansvar for deres egen personlige vækst og udvikling og støtter hinanden i teamets vækst og udvikling set som en helhed. For at teamet skal kunne vokse og udvikle sig, er der brug for at fokusere på kontinuerlig læring og forandringsparathed og tilpasningsdygtighed, så teamet nemt kan tilpasse sig nye situationer og udnytte nye muligheder.

Niveau 5: Indre sammenhængskraft – bevidsthed

På det femte niveau af bevidsthed, er fokus på at udvikle en fælles fornemmelse for teamets mission og et fælles sæt af værdier, der stemmer overens med organisationens overordnede vision og værdier. Et værdisæt der tilskynder til engagement og entusiasme hos teamets medlemmer. Den fælles mission fungerer som guide for teamets handlinger og de fælles værdier hjælper teamet med at træffe beslutninger, som kan bringe i retning af visionen. Team medlemmernes handlinger skal ”passe sammen” med værdierne, så ”kompasset” altid peger mod visionen. Det skal være tydeligt for hvert enkelt teammedlem, hvordan deres daglige handlinger og arbejde til enhver tid peger mod, og er en del af den fælles mission og vision. Det er væsentligt at alle i teamet ved at de gør en forskel med deres individuelle arbejde, når det kommer til at opnå succes i teamet.

Niveau 6: At gøre en forskel – bevidsthed

Internt, er fokus på det sjette niveau af team-bevidsthed på at hjælpe teammedlemmer med at opnå en fornemmelse af personlig tilfredshed/opfyldelse i deres arbejde. Coaching og mentoring er vigtige redskaber til at støtte teammedlemmerne til at nå de dybeste og højeste niveauer, som er mulige, når det kommer til medarbejdertilfredsstillelse. Eksternt ligger fokus på opbygningen af stærke alliancer og partnerskaber med andre teams I organisationen for at opnå gensidig støtte, udvikling og performance. Teamet søger også at opbygge samarbejdsrelationer med kunder og i lokalsamfundet. Det kritiske omdrejningspunkt på dette niveau af teambevidsthed er at sikre den fuldstændige integration mellem teamet og organisationen, så det fungerer som én helhed, samtidig med en integration mellem teamet og alle relevante interessenter – fra kunder, til investorer.

Niveau 7: At stå i tjeneste-bevidsthed

På det syvende niveau af team bevidsthed er fokus for teamet på at tjene organisationens behov for at indføre og integrere passende høje etiske standarder; at hjælpe organisationen med at være socialt ansvarlig; og støtte organisationens langsigtede vision. Internt ligger teamets fokus på at leve op til dets højeste idealer gennem praktisering af medfølelse og ydmyghed. Eksternt, ligger fokus på at støtte organisationen i at skabe en bæredygtig fremtid for det samfund hvor organisationen har sit fremtidige virke.