Persondatapolitik

 Oplysninger om vores behandling af de personoplysninger, vi indsamler om dig og/eller ansatte i organisationer. 

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Hologrator / Oplyst Lederskab er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.

Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Hologrator / Oplyst Lederskab

Thobias Brian Laustsen
Nørrevoldgade 3
5800  Nyborg
CVR-nr.: 27 08 95 77
Telefon: 40 92 00 31

Mail: thobias@hologrator.dk eller thobias@oplystlederskab.dk

Website: www.hologrator.dk eller https://oplystlederskab.dk/

Vi tager din databeskyttelse alvorligt
Behandlingen vil ske i overensstemmelse med principperne og som foreskrevet i de til enhver tid gældende regler i persondataforordningen, herunder som gennemført og suppleret i databeskyttelseslovgivningen.

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • Vi registrerer oplysninger om dig for på bedst mulig vis at kunne udføre individuel og organisatorisk rådgivning/coaching-samtaler, systemiske opstillings-behandlinger, personlighedstest, erhvervstests og analyser, interviews, ledelsesrådgivning, lederudvikling, bestyrelsesrådgivning og udvikling, rådgivning og uddannelse af organisationens ansatte, supervisions-samtaler, udvikling af organisationen og organisationens ansatte.
  • Vi anvender data om dig for at sikre høj kvalitet i vores service og i kontakten til dig (f.eks. for at kunne tilbyde en effektiv tilrettelæggelse af vores opgaver for dig / organisationen, herunder styring af aftaler indhold af undervisning, facilitering af personlige og organisatoriske udviklingsprocesser og registrering af gennemførte coaching/supervisions samtaler med henblik på at fastlægge det videre udviklingsforløb for dig og/eller ansatte i organisationen).
  • Vi indhenter, anvender og opbevarer dine data for at kunne opfylde de eksisterende lovkrav.

3. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig og/eller ansatte i organisationen:

Almindelige kategorier af personoplysninger:

  • Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer, køn, tidspunkt for coaching-samtaler, rådgivning og gennemførte behandlinger

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

  • Helbredsoplysninger i form af journaloplysninger med fortegnelser over dine behandlingsforløb (indsamles kun i specifikke tilfælde – med forudgående samtykkeerklæring).
  • Derudover relevante oplysninger om uddannelsesforhold, familieforhold, stillingstype, anciennitet, stillingsbeskrivelse ol., der kan være relevant for forløb med dig personligt eller organisationens ansatte.

Vi indhenter og behandler kun data om dig, der er relevante og nødvendige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor.

Hvis vi ønsker at anvende dine persondata til et andet formål end det oprindelige, oplyser vi dig om det nye formål og indhenter dit samtykke, før vi påbegynder databehandlingen.

Vi videregiver ikke dine persondata til andre aktører uden dit samtykke.

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data.

4. Modtagere eller kategorier af modtagere

 

Vi videregiver eller overlader dele af dine personoplysninger til databehandlere for at kunne varetage vores daglige administration af virksomheden:

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

  • Rådgivere og konsulenter tilknyttet Hologrator / Oplyst Lederskab efter forudgående samtykkeerklæring.
  • Databehandlere i form af IT-leverandører, revisor og forsikringsselskaber

Vi har i denne sammenhæng vedtaget interne regler om informationssikkerhed
Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at gå tabt, blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse og mod, at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.  For at undgå datatab tager vi løbende back up af vores datasæt. Vi beskytter også fortroligheden og autenticiteten af dine data ved hjælp af kryptering. I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i risiko eller væsentlig ulempe for dig, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

5. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi vil ikke overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

6. Opbevaring af dine personoplysninger

Hologrator / Oplyst Lederskab har valgt at efterleve de regler, der gælder ifølge sundhedsloven

(§ 15 jf. stk. 5 og BEK af 19/05/2017 §6. Den autoriserede psykolog / psykoterapeut / coach skal opbevare en journal i mindst 5 år regnet fra tidspunktet for den senest foretagne optegnelse.)

– og opbevare dine personfølsomme oplysninger i min. 5 år. Herefter slettes dine oplysninger. Opbevaringen sker under overholdelse af reglerne og principperne i persondataforordningen og databeskyttelseslovgivningen.

7. Retten til at trække samtykke tilbage

Vi kan behandle visse personoplysninger baseret på særskilt samtykke fra dig. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

8. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, og hvad vi anvender dem til.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet eller slettet. Du skal da henvende dig til os og oplyse om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har ret til at få overført dine personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Hvis du ønsker at bruge din ret til data-portabilitet, vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt format.

Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter din henvendelse.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

9. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.